Hizmetix Dergisinin Eylül Sayısındaki Yazımız…

 

3802319283173054isguvenligiİş güvenliği kültürü…
.
0..2.0169

İş Sağlığı ve Güvenliği yasal bir külfet değil, avantaj sağlayacak unsur olarak görülmeli…

 

Son yıllarda yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği sakat kalma ya da ölüm sonuçlarından dolayı, oldukça önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusunu Rumeli İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Ceylan ve Rumeli OSGB Mesul Müdürü Tuba Işık ile görüştük…
İŞYERLERİNDE PERFORMANS VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI
İş sağlığı ve güvenliğinin işletmelere faydalarından kısaca bahseder misiniz?
Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Ceylan: İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının, işletmelerin verimliliği üzerinde hem direkt hem de dolaylı olarak faydalı olduğu gerçeği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konuldu. Kanuni bir yükümlülüğü de olan İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının, çalışma hayatında etkin bir konum taşıması işletmelerde gerek maddi gerekse manevi açıdan çok önemlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile iş yerinin artan performansı ve verimliliği arasında pozitif ilişkiye dayalı potansiyel faydalar söz konusu…
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının sağlanmasında kullanılacak en büyük araç pro-aktif (önleyici) yaklaşımlardır. Kuşkusuz ki tehlike aşamasında alınacak olan önlemler, işletmelerde iş güvenliği sağlanabilmesi açısından çok önemli… Bunların başında ise, iş yerlerinde iş güvenliği kültürünü oluşturmak gerekir. Bu bilinç en alt birimden en üst birime kadar, gerek eğitim ve seminerler ile gerekse alınacak önlem ve tedbirlerle, her açıdan desteklenmeli. Bunun beraberinde getireceği sağlıklı bir işyeri ortamı ile meslek hastalıklarının, iş kazalarının ve işyeri ölümlerinin azalmasıyla, işletmelerde yüksek verimlilik getirisi sağlanır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği ile çalışanların performansını artıracak ve daha yüksek işletme karlarına neden olacak faktörler üzerinde durulmalıdır. Bunların bir kaçına örnek verilecek olursa; iş gücünün geliştirilmesi, yönetim ve çalışanlar arasında işbirliğinin sağlanması, çalışan personele, gerek yapılan işle ilgili mesleki olarak gerekse İSG mevzuatı hakkında gerekli eğitimlerinin sağlanması…
İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının etkinliğinin sağlanmasında işverenin tutumu ne kadar önemli ise çalışan personelin davranışı da bir o kadar önemli.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE EĞİTİM
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik gerçekleştirdiğiniz eğitim süreçlerini özetler misiniz?
Mesul Müdür Tuba Işık: İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinde ilk olarak ana hedef, katılımcıların etkili, verimli ve ilgi çekici bir öğrenme süreci geçirebilmesidir.  Öncelikle, öğrenme sürecinde, onları aktif kılacak yöntemler, stratejiler ve teknikler kullanılmalıdır. Vaka incelemeleri, soru-cevap şeklinde grup tartışmaları, beyin fırtınası vb. yöntem ve teknikleri kullanmak her zaman öğrenme sürecini hızlandırabilmek adına etkili olur. Ele alınan konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere, görseller, bilgisayar destekli sunumlar, uygun araç- gereçlerle birlikte eğitim desteklenir.
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinde, temel hukuk ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ana bilgilerin verilmesi ardından, iş yerinde var olan veya olabilecek risk etmenlerini, fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında ayrıntılı bir şekilde verilmesine özen gösterilir.

 


Call Now Button